MICROS MINERAL


فعالیت های سایت


نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی معادن


بررسی میکروسکوپی مقاطع صیقلی کلینکر و تعیین درصد فازهای :

- C3S
- C2S
- فریت
- آلومینات
- پریکلاز

تهیه عکس از مقاطع صیقلی کلینکر و استفاده از آن در گزارش آنالیز کلینکر


بررسی میکروسکوپی جبهه کارهای معدنی و تعیین درصد سیلیس آزاد


تلفن تماس جهت ثبت سفارش : 989365074498+

ایمیل سایت : masood_shahverdi@microsmineral.com


-® لطفا نمونه های معدنی بصورت طبیعی پودر چال بوده و به هیچ عنوان پولورایز (Pulverize) نشده باشد و همچنین نمونه از داست کالکتور گرفته نشده باشد .